Kosters Trädgårdar > Gula Huset > Not Quite > Restad Gård > Nolbygård >>> ÖGAT

ÖGAT REGIONEN RUNT

SJÄLVORGANISERADE SCENER I VG-REGIONEN – SAMARBETSPROJEKT 2018-2019

Projektets partners Kosters Trädgårdar, Gula Huset i Uddebo, Not Quite, Restad Gård och Nolbygård i Alingsås arbetar med att lyfta värdskapets potential för individer, lokalområden och regionen och tar vara på alla de initiativ som finns – föreningslivets egna idéer kan fått ett större utrymme i det offentliga rummet. Detta ger civilsamhället större fysisk plats vilket betyder att det kan växa en kulturscen med mycket större mångfald. Ett tredje rum där diskussioner om det gemensammas projekt kan växa fram och kontakter skapas mellan invånare och tjänstemän och de kan arbeta tillsammans rent praktiskt. Med arrangemang på olika platser blir det en regional rörelse av föreläsare och artister som kommer till en lokal plats och det påverkar starkt de kreativa processerna och det kommer att stärka orternas eldsjälar.

Genom mötena under turnén som vi planerar under det dryga året och planeringen tillsammans samt att en person från varje plats följer med till nästa ställe och håller ett mindre föredrag kommer ÖGATs idéer utvecklas regionalt och stärka handlingskraften när det gäller att metodiskt inkludera och coacha marginaliserade människor. De lokala platsernas arrangörer kommer att få i uppgift att tillsammans med Restad Gård Support Group nätverk leta reda på marginaliserade i sitt område och inkludera dem i planeringsprocessen.

Vi ska etablera ett metodutbyte med Restad Gård, ett asylboende utanför Vänersborg där invånarna organiserat sig själva i arbetsgrupper för att kunna sysselsättas i samma yrken som de hade tidigare. Aktiva från Restad Gård och ÖGAT ska tillsammans resa till sex platser i regionen för att arrangera och nätverka. Kosters Trädgårdar är en plats för odling, en plats att äta på, en plats att handla växter och nybakat bröd och en plats att uppleva konst och musik på. Gula Huset i Uddebo är ett litet men växande kulturellt centrum där lokalbefolkningen och deras vänner skapar ett gemensamt utrymme för kulturella evenemang, samhällsliv och experimentella projekt.Not Quite ligger i hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Här har konstnärer och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. Nolbygård i Alingsås har försökt att återskapa en tidstypisk miljö, där allt från dåtidens vackra tapetmönster till möblemanget bidrar till att bevara och lyfta fram husets hundraåriga historia och somrarna fylls med aktiviteter där lokala band och Omställningsrörelsen tar plats. Platserna dit vi kommer att turnera fungerar som metodutbytesplatser.
Varje plats ska få bestämma själva vilken artist/kunskap de vill sprida, några har kanske färdiga koncept och andra utvecklar vi tillsammans. Medarrangörerna får fem arrangemang på köpet, det ger en interaktivt inriktad process som kommer att göra utgången på samma gång förväntad och oväntad. Platsernas särarter kommer att påverka. Detta kommer att leda till att ÖGAT etablerar ett nytt kulturnätverk i regionen med uppträdanden, konsertverksamhet och program, en kontinuerlig öppen scen för etablerade, lokala talanger som är professionella från andra länder som hittills inte stått på scen i Sverige. Att blanda professionellt utövande med alla som längtar efter ett kreativt sammanhang att verka i ger många synergieffekter. Man delar med sig av sin energi och visioner och skapar en framtid.

Våra samarbetspartners / spelplatser:

Kosters Trädgårdar

Kosters Trädgårdar- inspiration för ett hållbart gott liv!
Kosters Trädgårdar är en plats för odling, en plats att äta på, en plats att handla växter och nybakat bröd och en plats att uppleva konst och musik på. Vi gör det småskaligt, begripligt och ekologiskt. Du kan få idéer till ditt husbygge, din energiförsörjning eller recept på målarfärg som du i princip kan äta. Kort sagt en plats där vi vill ge dig inspiration till ett hållbart gott liv! Med inspiration från Permakultur har vi planerat området på ca 8 hektar, som från början var ett gammalt fiskehemman. På Kosters Trädgårdar har vi också erfarenhet av praktikanter, lärlingskap, kooperativ samt ”grön rehabilitering”

Gula huset

Gula Huset i Uddebo är den gamla fritidsgården i Uddebo, ett ypperligt hus för fester, möten, bröllop och begravningar. Huset fungerade tidigare som fritidsgård för de anställda vid textilindustrin i samhället. Här kunde man lyssna på radio, läsa eller spela spel. I dag drivs fritidsgården som bygdegård av en ideell förening bestående av trogna eldsjälar. Nya människor söker sig ut ur det ständigt roterande hamsterhjul som är det kapitalistiska samhället. Uddebo är ett litet men växande kulturellt centrum där lokalbefolkningen och deras vänner skapar ett gemensamt utrymme för kulturella evenemang, samhällsliv och experimentella projekt . Det ordnas föreläsningar och workshops i olika frågor, såsom musik, politik och snickeri, bilar delas, små prisvärda hus planeras , kanoter paddlas och konst skapas.

Not quite

Not Quite är en papegoja i granskogen
Not Quite är en silvertråd i kraftpappret
Not Quite is a little bit of New York
mitt i periferin.
I hjärtat av den rara bruksorten Fengersfors i norra Dalsland pågår sedan 2002 förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Här har konstnärer och hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. Här finns konsthallar, galleri, butik och café. Här ryker det från keramikugnar, ässjor och varma sågar. Här skapas utställningar med bilder på väggarna eller konceptuella performances. Det är en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare. På det gamla pappersbruket har vi skapat förutsättningar för all sorts kreativt, arbete och utställningsytor, café och butik där alla kan ta del av den sjudande kreativiteten i den Dalsländska skogen. Not Quite har på kort tid gjort sig känt som ett av de främsta besöksmålen i regionen.

Nolby gård

Nolbygårds Ekobageri och Café har försökt att återskapa en tidstypisk miljö, där allt från dåtidens vackra tapetmönster till möblemanget bidrar till att bevara och lyfta fram husets hundraåriga historia. På platsen finns Nolby Gårds Intresseförening på ”Hållplats Nolby Gård”, en äldre lantgård i en naturskön miljö, ca 2 km från Alingsås Centrum. Föreningen har en tydlig miljöprofil med visioner om hållbar utveckling som sin ledstjärna. Föreningen bildades 2002 och har sedan starten haft överenskommelse med arbetsförmedlingen i Alingsås Kommun i syfte att erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetsträningsplatser.
På platsen finns idag flera företag med en tydlig miljöprofil. Här finns företag som arbetar med återvinning/återbruk av byggmaterial, rekvisita/retro produkter till filmindustrin, redovisning/bokföring, eko kafé & eko bageri, samt en sömnad och designföretag av ekologisk material. Föreningen erbjuder deltagare i den egna verksamheten att arbeta i trädgård, snickeri, rekvisitaförråd för film och TV-inspelningar, rekonditionering och renovering av återbruksmaterial och i olika projekt. Föreningen samverkar med samtliga företag på platsen och kan därmed erbjuda deltagare sysselsättning utöver den egna.
Föreningen samverkar med övriga företag/verksamheter och är en part för att utveckla Hållplats Nolby Gård till en plats där socialt – ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en ledstjärna för nya etableringar av företag och verksamhet. Under de 13 år föreningen varit verksam har personer inom ramen för sysselsättning också fått anställningar i de företag som finns på plats eller i det nätverk av företag som har byggts upp. Hållplats Nolby Gård är idag en välkänd träffpunkt och ett populärt utflyktsmål i Alingsås Kommun.
Den enskilde medverkar frivilligt i verksamheten. Deltagandet sker efter förmåga för att bryta isolering, strukturera upp sin dag, utföra meningsfulla arbetsuppgifter, gemenskap med andra och stärka sin egen självkänsla. I fokus står det friska och förmågan hos den enskilde. Med den helhetssynen som föreningen och övriga verksamheter på platsen vilar på, bidrar verksamheten till att förbättra förutsättningarna för personerna inom flera områden. Nolby Gårds Intresseförening erbjuder stöd, gemenskap, daglig verksamhet med syfte att förbereda den enskilde för anställning på den öppna arbetsmarknaden.
Under 2017 har 30 deltagare medverkat i de olika verksamheterna. Två personer har gått ut i eget arbete, en till studier och övriga har utökat sin arbetstid.

Restad gård

Sveriges största asylboende ligger på Restad Gård i Vänersborg, där bor cirka 1200 personer. Tack vare insatser av många frivilliga krafter och organisationer har det blivit ett föredöme och fått beröm av både kungen och ministrar. Det anordnas redan en rad aktiviteter på Restad Gård och huvudarrangören för förra årets många aktiviteter är Support Group. Det är en egenmaktsorganisation som bärs av flyktingar för flyktingar och stöds av det svenska samhället.
Under 2015 har organisationen självorganiserat : 901 verksamheter med 87 olika typer av kulturella, sociala , sport , utbildning , integration och kreativa aktiviteter och 16385 direkta tjänster för flyktingar. Bland tjänsterna finns flera arbetsgrupper där flyktingar med samma yrke har gått samman för att hitta vägar att praktisera och få jobb ute i samhället utanför. Bland aktiviteterna finns en turnerande kabaré och ett dagis bland annat så att barnen har roligt under asyltiden. Vi planerar att komma dit för att titta på deras arbetsmetoder, använda deras kontakter ute i landet, lära ut det till de av våra medlemmar som är intresserade av detta.

Hur projektet ska arbeta med vidgat deltagande?

Syftet med utbytet mellan projektets platser är också att skapa tillsammans över kulturella gränser, det långsamma i att kanske till en början inte ha något gemensamt språk och till slut kunna spela en låt tillsammans som ett band eller komponera ett textilt konstverk. Här kan man hitta varandra för gränsöverskridande projekt, nya studiecirklar eller inspirerande workshops. Vi tror på samverkan och styrkan i att göra saker tillsammans.
Utöver projektets arbete med att producera öppna kulturarrangemang så bedrivs en nyfiken kartläggning över andra aktörers verksamhet, musiker, konstnärer, arrangörer i andra föreningar och kunskaper.
I projektet kommer vi att besöka föreningar, integrera musiker, söka upp konstnärer och skapa tillsammans. Projektets strävan är att arbeta för en tillvaro där vi och andra kan känna att allt och alla hör ihop trots olikheter. Enkelt beskrivet: en stämning som alla kan känna sig sedda och accepterade i, som får människor att slappna av och känna gemenskap så att kreativiteten får utrymme att föröka sig bortom alla gränser och prestationskrav.

Arbetet riktas utifrån ett intersektionellt perspektiv för att bryta de olika maktordningar som gör att inte alla kommer till tals i samhället och att de resursstarkas röst hela tiden riskerar att ta över. Vi ser vårt samarbete som en naturlig del i Västra Götalandsregionens implementerade strategi för delaktighet, som vi tycker att vi kan visa att det är möjligt:

“Vidgat deltagande handlar om att gå från tillgänglighet
till delaktighet; från utbud till invånarnas efterfrågan.
Det handlar med andra ord inte längre om att marknads­föra färdigproducerade program, utan om förändrings­processer och dialog med invånarna som ska leda till
ökad jämlikhet och jämställdhet vad gäller invånarnas eget skapande och kulturintresse. Det räcker inte med att öppna dörrarna till institutionerna, införa fri entré eller att funktionsanpassa lokalerna: man måste framför allt övervinna mentala barriärer och diskriminerande normer., ”

Det krävs att vi omvärderar värderingar och samhällssystem genom att bejaka utanförskapets fördelar som nytänkande, ifrågasättande av makt och erfarenheter av andra kulturer.
Människor med diagnoser som inte passar in, människor med intellektuell funktionsnedsättning, invandrare utan jobb, människor med psykiska svårigheter. Alla dessa får budskapet att de inte är behövda. Segregation innebär att liknande åsikter och idéer hela tiden bekräftas av dem man har kontakt med, vilket skapar en atmosfär av att det är en norm att värdera sitt liv på ett visst sätt. En välkomnande öppen och inkluderande region är en region där invånarna själva är den mest lockande faktorn för att besöka och bo. Där bygger atmosfären på delaktighet, mångfald och en konstruktiv, framåtsträvande anda. Atmosfären går igenom i alla regionens delar genom ett medvetet förankringsarbete. Detta byggs upp genom ideella krafters initiativ, för alla generationer. Låt oss skapa hänsynsfulla och varaktiga arenor för att träffas och sluta jämföra oss på avstånd och döma varandra.
Låt alla få vara sina egna, och låt oss känna igen oss i varandras känslor. Hur olika våra liv än är. Det berikar och höjer oss, det ger en verklighetskänsla. Vårt liv är vårt och hälsa är resultatet. Människors outnyttjade resurser och samhällets resurser med varandra, faktum är att varje människa som är en motborgare kostar pengar. Istället för att besluta oss för att utesluta dem mer och ta bort deras möjligheter att vara fullvärdiga medborgare som kan ta aktiva beslut i sina liv borde vi avdramatisera de hinder som finns från att delta i arbets- och samhällsliv.